Algemene verkoopsvoorwaarden


1.
Behoudens andersluidend schriftelijk beding gelden de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden voor alle
offertes en met PC Projects BV gesloten overeenkomsten. De voorwaarden van haar medecontractant zijn
slechts geldig indien zij voorafgaandelijk en schriftelijk door PC Projects BV werden aanvaard
De algemene verkoopvoorwaarden van PC Projects BV worden geacht te zijn aanvaard door de koper.

2. Alle offertes worden gedaan bij wijze van inlichting zonder enige verbintenis.
De prijzen opgegeven in de offertes dienen volgens de hieronder vermelde formule van prijsherziening te
worden aangepast: P = PO x (0,4 S/SO + 0,4 I/IO + 0,2)
P= basisprijs facturatie
PO = prijs volgens offerte
S= loon van geschoolde arbeider soc. Lasten inbegrepen bij vordering der werken
SO = loon op offertedatum
I = referentieprijs materialen op ogenblik facturatie
IO = prijs materiaal één maand voor offertedatum
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
De B.T.W. is steeds ten laste van de koper

3. Bij ondertekening van het verkoopcontract dient een voorschot te worden betaald van 35%

4. Indien niet in normale omstandigheden kan gewerkt worden ingevolge bijv. Slecht weer, slechte
toegankelijkheid, enz. En de klant wenst dat er verder gewerkt wordt zal van rechtswege een bijkomende
prijs verschuldigd zijn voor de uren die meer gepresteerd worden dan in normale omstandigheden, alsmede
voor de bijkomende kosten.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar.
De koper betaald slechts rechtsgeldig rechtstreeks van PC Projects BV tegen kwijting op de zetel, tenzij
door overschrijving op het rekeningnummer BE43 0016 5785 6201 of het rekeningnummer vermeld op de
facturen of in de overeenkomst.
Betalingen aan tussenpersonen worden als niet-bestaande beschouwd.

6. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling op alle onbetaalde
bedragen een intrest verschuldigd zijn van 12%, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een
minimum van 50€

7. Indien tijdens de uitvoering der werken de in de verkoopovereenkomst voorziene betalingen niet worden gedaan
heeft PC Projects BV het recht de werken stil te leggen en reeds geleverde goederen terug te nemen, dit alles
behoudens recht op vergoeding van het door PC Projects BV geleden nadeel.

8. Tot bij de volledige betaling blijven alle door PC Projects BV geleverde goederen haar eigendom, zij kunnen
bijgevolge niet onroerend door bestemming of incorporatie worden.

9. Alle plannen, tekeningen, modellen en foto’s blijven haar eigendom. Zij mogen niet worden medegedeeld aan
derden en dienen op eenvoudig verzoek van PC Projects BV onmiddellijk te worden geretourneerd. Zij heeft het
recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.
De plannen die aan de klant ter goedkeuring worden toegestuurd dient deze binnen de week aan PC Projects
BV terug te bezorgen.
Zolang de plannen niet terug in het bezit van PC Projects BV zijn wordt de leveringstermijn geschorst.
Alle goederen worden vanaf vertrek bij de verkoper, vervoerd, bewaard en geleverd op risico van de koper, welke
ook de wijze van transport wijze.

10. De leveringstermijn wordt slechts ter indicatieve titel aangegeven. De leverings- en uitvoeringstermijn kan maar
beginnen na ondertekening van de uitvoeringsplannen van PC Projects BV. Hij begint slechts te lopen na
ontvangst van het voorschot.
De niet-eerbiediging van de termijn kan geen aanleiding geven tot verbreking der overeenkomst of tot om het
even welke schadevergoeding lastens PC Projects BV.
PC Projects BV zal slechts met de uitvoering der werken beginnen na ondertekening van de verkoopakte en
betaling van het voorschot.
PC Projects BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden betreffende kwaliteit en kwantiteit van het
voedingswater voor desbetreffende installatie.
De koper dient PC Projects BV te garanderen dat de werf aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) Voor graafwerkzaamheden dient de grond obstakelvrij te zijn. Het noodzakelijke verwijderen van puin en
obstakels groter dan 15 cm. Is ten laste van de klant.
De prijs van de graafwerken, inbegrepen in de prijsofferte, is berekend op een normale ondergrond.
Het veelvuldig voorkomen van steenslag en wortels of extreem harde ondergrond geven het recht tot het
verrekenen van een meerprijs. De opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden.
Het uitvoeren van muurdoorboringen en doorsteken onder paden is niet inbegrepen in de verkoopakte tenzij
uitdrukkelijk vermeldt.
b) De elektriciteitsvoorzieningen nodig voor de uitvoering der werken dienen voorhanden te zijn alsook water. Zij
dienen kosteloos ter beschikking te worden gesteld.
Elke vertraging of schade die ontstaat doordat aan deze voorwaarden niet voldaan is, is uitsluitend ten laste van de
koper.
Voor iedere werk fase dient de koper PC Projects BV in te lichten over zichtbare en vooral onzichtbare leidingen,
bijv. Van elektriciteit, gas, water, telefoon, enz.…, alsmede van alle hindernissen en/of gevaar brengende plaatsen,
instellingen of voorwerpen.
PC Projects BV is niet verplicht zelf de opsporingen hiernaar te verrichten.
Schade, te wijten aan het niet-mededelen van leidingen en obstakels is ten laste van de koper en kan niet op PC
Projects BV verhaald worden.

11. PC Projects BV behoudt zich het recht voor de installatie of constructie te veranderen of te verbeteren zonder
dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding.
De koper kan de uitvoeringsplannen slechts met toestemming van PC Projects BV veranderen.
De daaraan verbonden kosten komen ten zijnen laste. De nieuwe leveringstermijn zal door PC Projects BV
worden vastgesteld.

12. PC Projects BV behoudt zich het recht voor materialen te leveren van andere fabrikanten dan beschreven
wordt in haar offerte.

13. Werkonderbrekingen, waarvoor de reden direct of indirect bij de klant is gelegen, worden in rekening gebracht
voor een bedrag van 125€ per begonnen werkdag.

14. Het afvoeren van afbraakmaterialen is ten laste van de klant.

15. Na beëindiging der werken dient de koper zonder verwijl de werken te aanvaarden.
Klachten dienen in voorkomend geval binnen de acht dagen na de terbeschikkingstelling der werken per
aangetekend schrijven aan PC Projects BV te worden medegedeeld.
Na verloop van deze termijn vervalt het recht van reclameren en worden de werken geacht definitief te zijn
aanvaard, ook wat betreft de verborgen gebreken.
De waarborg op een machine wordt verleend volgens de voorwaarden en termijnen van de fabrikanten van PC
Projects BV, waarvan de koper kennis heeft gekregen.

16. De ingebruikname van de installatie met of zonder voorbehoud maakt eveneens een definitieve aanvaarding en
goedkeuring ervan uit, zelfs indien zij voor afloop van de hierboven gestelde termijn van acht dagen plaatsvindt.
Na aanvaarding kan de koper zich nog slecht beroepen op de aansprakelijkheid van PC Projects BV ingevolge
art. 1792 B.W.
Haar aansprakelijkheid voor om het even welk gebrek of tekortkoming is beperkt tot de oorspronkelijke
bouwwaarde, verminderd met de vetusiteit van de door het gebrek aangetaste bouwmaterialen.
Enkel de schade aan door PC Projects BV geleverde en geplaatste onderdelen worden in aanmerking genomen
Niet in aanmerking komt de schade aan werken en eigendommen van derden en alle soorten gevolgschade.
Zij is tevens beperkt tot deze van haar leveranciers of onderaannemers.
Elke verantwoordelijkheid van PC Projects BV vervalt indien derden werken verrichten aan de installatie.
Indien voor de leveringsdatum naar haar oordeel mocht blijken dat de financiële situatie van de koper ten aanzien
van de betaling risico’s inhoudt kan PC Projects BV de verkoopovereenkomst verbreken ten nadelen van de
koper zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn en behoudens recht van PC Projects BV om lastens de
koper schadevergoeding te vorderen.
Bij vernietiging van de bestelling door de koper of bij weigering der werken in ontvangst te nemen zal de koper ee
schadevergoeding verschuldigd zijn, tenminste gelijk aan 35% van het totale bedrag der bestelling behoudens het
recht van PC Projects BV totale vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen indien deze hoger is.

17. Op de overeenkomsten van PC Projects BV is alleen het Belgisch recht van toepassing.
In ieder geval van geschil staat het PC Projects BV vrij de zaak te laten beslechten door de arbiter, door de klant
te kiezen uit een door haar voorgestelde lijst van drie personen.
Ingeval hiervan wordt afgezien zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd om kennis te
nemen van het geschil, tenzij zij hiervan zou afwijken.